Satsingsområde

Satsingsområde

Mål: Å skape god og varig praksis som aukar læringa til elevane.

Satsingsområde:

Digital kompetanse og dømmekraft

  • Innføring av læringsbrett 1:1 som verktøy i undervisninga.
  • Fokus på god undervisningspraksis ved bruk av læringsbrett.

Følgjande prinsipp vert og løfta fram og skal liggje til grunn for alt arbeid i Hjelmelandskulen:

  • God klasseleiing
  • Vurdering for læring
  • Utvikling av sosial kompetanse i eit inkluderande læringsmiljø
  • Mangfald
  • Samarbeid heim-skule