Spesialundervisning for vaksne

Vaksne kan også ha rett til spesialundervisning. Rett til spesialundervisning vert gitt gjennom sakkunnig vurdering frå PPT (pedagogisk-psykologisk teneste), eller tilsvarande andre ved akutt behov pga. sjukdom. 

Me skil mellom to hovudgrupper: 

  • Vaksne som ikkje har eller som ikkje kan få eit tilfredsstillande utbytte av opplæring
  • Vaksne som har særleg behov for opplæring for å kunne utvikle eller halde vedlike grunnleggande evner