Spesialundervisning for vaksne

Spesialundervisning for vaksne

Vaksne kan også ha rett til spesialundervisning. Rett til spesialundervisning vert gitt gjennom sakkunnig vurdering frå PPT (pedagogisk-psykologisk teneste), eller tilsvarande andre ved akutt behov pga. sjukdom. 

Me skil mellom to hovudgrupper: 

  • Vaksne som ikkje har eller som ikkje kan få eit tilfredsstillande utbytte av opplæring
  • Vaksne som har særleg behov for opplæring for å kunne utvikle eller halde vedlike grunnleggande evner
     
Kven kan det vere aktuelt for?
  • Vaksne med lese-/skrivevanskar
  • Vaksne med andre spesielle lærevanskar
  • Vaksne med behov for rehabilitering etter sjukdom eller skade (afasi, logopedi, synspedagogikk etc.)
  • Vaksne med psykiske vanskar
  • Vaksne med nedsett psykisk funksjonsevne
Korleis vert undervisninga tilrettelagt?

Undervisninga vil vert gitt individuelt eller i gruppe, og tilpassa deltakar sitt nivå og behov. 

Meir informasjon om rettar og saksgang