Betalingssatsar byggesak

Betalingssatsar byggesak 2024
Gebyr 2024 Beløp eks mva kr
Bustader og fritidsbustader (§20-1) 14 200
Pr. sekundærleilighet (hybel, sokkelleilighet) 2 420
Tomannsbustad 21 420
Andre småhus, ikkje over 4 bueiningar pr bygg 26 900
Rekkehus, einebustader i rekke, pr bueining 2 470
Bygg med 5 eller fleire bueiningar: grunngebyr + kr 16 pr m2/BRA 27 200 + 16/m2 BRA
Næringsbygg inntil 250 kvm %-BRA 14 200
Næringsbygg over 250 kvm T-BRA (grunngebyr + kr 16 pr m2) 14 200 + 16/m2
Andre tiltak etter § 20-1 enkle konstruksjonar 4 630
Andre tiltak etter § 20-1 inntil 500 m2 BRA 8 960
Andre tiltak etter § 20-1 over 500 m2 BRA (grunngebyr + kr 16/m2 BRA) 8 960 + 16/m2 BRA
Ved 2-trinnsbehandl. tilleggsgebyr for 2. trinn 6 280
Gebyr for tiltak ut over eit tiltak (største tiltak til fullt gebyr) 50% av fullt gebyr
Endring i byggeløyve som ikkje krev ny nabovarsling eller løyve frå andre mynde 10% av fullt gebyr
Endring i byggeløyve som krev ny nabovarsling eller løyve frå andre mynde 50% av fullt gebyr
Søknad utan ansvarsrett etter § 20-4 3 090
Søknad om lokal/personleg godkjenning 2 930
Førehandskonferanse og anna saksbehandling, pr påbegynt time (inkl. mva) 1 625 inkl. mva
Ved ulovleg tiltak; pr påbegynt time i tillegg til ordinærgebyr ordinærgebyr + kr 1 625 pr time (inkl. mva)
Driftsbygning i landbruket inntil 1000 kvm 3 090
Driftsbygning i landbruket over 1000 kvm 13 900
Riving av tiltak etter § 20-1 5 850
Riving av tiltak etter § 20-4 840
Dispensasjonar
Dispensasjon frå teknisk forskrift 5 000
Dispensasjon frå føresegner i reguleringsplan 5 000
Dispensasjon frå arealføremål i utbyggingsområde 10 000
Dispensasjon frå LNF-føremål/grøntareal 17 000
Dispensasjon frå pbl § 1-8 20 000
Dispensasjon frå pbl § 1-8, mindre tiltak 10 000
Dispensasjon frå krav om reguleringsplan 10 000
Redusert gebyr
Bygningar regulert til bevaring -20%
Rabatt for fleire tiltak i same søknad utover største tiltak (Største tiltak utløyser fullt gebyr) 50% av fullt gebyr
Trekking av sak / søknad før saksbehandling er fullført -50%
Søknad etter § 20-1 utan manglar -20%
Ideelle lag og foreiningar -50%