Betalingssatsar oppmåling (Matrikkellova)

Betalingssatsar oppmåling 2024

Betalingssatsar oppmåling 2024
Type Gebyr kr
Tinglysing - elektronisk innsending 540 (endrast ved endring i statleg sats)
Tinglysing - papairbasert innsending 585 (endrast ved endring i statleg sats)
Oppretting av grunneigedom / festegrunn 0-500 kvm 23 600
Oppretting av grunneigedom / festegrunn 501-2000 kvm 26 700
Oppretting av grunneigedom / festegrunn 2001 kvm - auke per påbegynt dekar 720
For eigedom som ikkje er sjølvstendig brukseining vert rekna 0,5 gebyr etter dette pkt.
Ved samtidig oppmåling av fleire tilgrensande tomter som er rekvirert av same rekvirent kan det gi følgjande reduksjonar i gebyret:
6-10 tomter 10% reduksjon
11-25 tomter 20% reduksjon
Matrikkulering av umatrikkulert grunn, 0-500 kvm 23 600
Matrikkulering av umatrikkulert grunn, 501-2000 kvm 26 700
Matrikkulering av umatrikkulert grunn, 2001 kvm - auke per påbegynt dekar 720
Oppretting av uteareal på eigarseksjon 0-50 kvm 12 000
Oppretting av uteareal på eigarseksjon 51-250 kvm 14 900
Oppretting av uteareal på eigarseksjon 251-2000 kvm 18 000
Oppretting av uteareal på eigarseksjon 2001 kvm - auke per påbegynt dekar 720
Gebyr for registrering av jordsameige vert fakturert etter medgått tid, jf. gebyr for oppmåling etter matrikkellova.
Avbroten forretning, gebyr for utført arbeid blir berekna med 1/3 av gebyret for grunneigedom/festegrunn
Grensejustering / grunneigedom 0-250 kvm 8 825
Grensejustering / grunneigedom 251-500 kvm 11 900
Arealoverføring / grunneigedom 0-250 kvm 22 300
Arealoverføring / grunneigedom 251-500 kvm 25 200
Arealoverføring / grunneigedom per nytt påbegynte 500 kvm medfører auka gebyr 1 440
I dei høve kommunen må innhenta dokument frå Tinglysinga, statsarkiv eller tilsvarande institusjonar, vil påløpt kostnad bli lagt til gebyret
Festetomt oppmålt med koordinater til sjølveigar (grunneigedom) 3 090
Oppretting av punktfeste 6 180
Koordinatbestemte grenser, inntil 2 pkt 5 975
Koordinatbestemte grenser, for overskytande pkt 770
Klarlegging av grenser, inntil 2 pkt 7 500
Klarlegging av grenser, for overskytande pkt 1 130
Klarlegging av rettar 1 130
Privat grenseavtale for inntil 2 pkt eller 0-100 kvm grenselengde 7 200
Privat grenseavtale, for kvart nytt pkt 1 440
Matrikkelbrev 10 sider /statleg styrt 200 (statleg styrt)
Matrikkelbrev over 10 sider /statleg styrt 400 (statleg styrt)
Andre tenester, gjeldande timepris (inkl. mva) 1 625
Uttrekk frå grunnboka 200 (statleg styrt)
Landbruksareal, pris per medgått time (inkl. mva) 1 625
Innføring i matrikkel bygg, 15-50 kvm , ikkje meldepliktig
Tillegg - utsatt grensemarkering 3 090
Tillegg - oppmålingsing. Dag 2 1 300

 

Landbruksareal 2024

Landbruksareal 2024
Landbruk Gebyr Gebyr inkl. mva
Landbruksareal, priser pr medgått time 1 300 1 625
Andre tenester, gjeldande timepris 1 300 1 625