Betalingssatsar plansaker

Betalingssatsar plansaker 2024
Planbehandling Gebyr kr
Basisgebyr detaljreguleringsplan 75 400
Planprogram / KU 22 140
Politisk prinsippavklaring jf. pbl § 12-8 22 140
Tillegg per kvm T-BYA 29
Tillegg per dekar for masseuttak 300
Maksimalbeløp for detaljplan 183 300
Reduksjon ved avslag ved 1. gongsbehandling -30%
Reduksjon v/planprogram og/eller politisk prinsippavklaring -10 300
Maksbeløp for detaljplan 183 300
Planendring full prosess, vesentleg endring 46 350
Planendring forenkla prosess, større endringar 23 175
Planendring forenkla prosess, mindre endringar 9 270
Anna sakshandsaming (planteknisk arbeid m.v.) - per time (inkl. mva) 1 625