Betalingssatsar oppretting / endring av eigedom

Desse gebyra gjeld behandling etter Plan og bygningslova § 20-1, dispensasjonar etter Plan- og bygningslova og/eller Jordlovsbehandling.

Betalingssatsar for oppretting / endring av eigedom 2024
Type Gebyr kr
Søknad om frådeling, oppretting av festetomt og f.punkt Pbl. § 20-1 5 750
Jordlovshandsaming / konsesjonshandsaming:
Deling / omdisponering (Statleg styrt) 500 / 2 001
Konsesjonshandsaming min.gebyr / maks. gebyr (Statleg styrt) 1 000 / 5 001

 

Dersom tiltaket ditt krev dispensasjon vil gebyr for dette kome i tillegg:

Betalingssatsar dispensasjonar 2024
Type Gebyr kr
Dispensasjon frå teknisk forskrift 5 000
Dispensasjon frå føresegner i reguleringsplan 5 000
Dispensasjon frå arealføremål i utbyggingsområde 10 000
Dispensasjon frå LNF-føremål/grøntareal 17 000
Dispensasjon frå pbl. § 1-8 20 000
Dispensasjon frå pbl. § 1-8, mindre tiltak 10 000
Dispensasjon frå krav om reguleringsplan 10 000