Feiing og tilsyn av fyringsanlegg i bustad

Feiing bustad

Kvar og når?

Feiing skal utførast så ofte som nødvendig for å hindra at brann eller andre skadar oppstår.

I utgangspunktet skal det enkelte fyringsanlegg vurderast med omsyn til kor hyppig det er behov for å feie.

Brannsjefen bestemmer kor ofte feiing skal gjennomførast, på grunnlag av erfaring frå tidlegare gjennomført feiing, fyringa si  art og omfang. Brannsjefen sett på bakgrunn av dette opp ein rullerande plan for gjennomføring av lovpålagt feiing og tilsyn etter ei behovsprøving.

 

Melding om feiing

Varsel om feiing og tilsyn leggast i postkasse eller på dør 3-5 dagar før feiing og tilsyn.

Dersom feiar ikkje får respons på varsel og ingen er heime på varsla dag, går feiaren forbi, men legg att beskjed om at feiing/tilsyn skal utførast seinare etter avtale. Dette er huseigar sitt ansvar. 
 

Søknad om fritak frå feiing

Kommunen kan etter søknad gje fritak frå å betale gebyr i fylgjande tilfelle:  

  • Bustaden er ubebudd i eit heilt kalenderår. 
  • Det vert berre nytta oppvarming som ikkje treng røykavløp. Ildstaden må då fjernast frå pipa eller pipa må fysisk verta sperra for bruk.

Søknad om fritak skal rettast til brannsjef.

Fritak vert gitt for året etter mottak av søknad og fram til melding om bruk av pipa vert gitt av huseigar. Vert pipa teken i bruk att etter fritak, må huseigar snarast melda frå om dette til brannsjefen.

Forskrift om feiing og tilsyn av fyringsanlegg i kommunen
Kontaktinformasjon til feiar

Viss du har spørsmål vedkommande feiing, ta kontakt med:

Anita Husøy Riskedal
Tlf: 404 39 086
E-post: Anita.husoy.riskedal@hjelmeland.kommune.no

For fakturaspørsmål ta kontakt med kommunen, tlf: 51 75 00 00.

 

Johan Mjølhus
Brannsjef
E-post
Telefon 404 39 125