Vassmålar

Har du vassmålar betalar du for vassmengda du brukar. Du må sjølv betale for installasjon og leige. Dette gjeld for alle abonnentar  jamfør K-sak 075/16.

Korleis skaffar eg meg vassmålar?

  • Du må ta kontakt med eit røyrleggarfirma og bestille montering
  • Røyrleggar tek kontakt med VA-avdelinga vår for å hente målaren, monterer og syter for at vassmålaren vert registrert

Korleis melder eg inn målarstanden?

Krav til plassering av vassmålar

  • Målaren skal installerast så tett til innvendig hovudstoppekran som muleg
  • Alt vassuttak på eigedommen skal målast
  • For å unngå vasskader, må målaren plasserast i rom med sluk i golvet, og ikkje utsetjast for frost eller sterk varme
  • Målaren skal være lett tilgjengeleg for avlesing og utskifting

 

Du som ikkje har vassmålar betalar for vatn ut i frå storleiken på bustaden din.

Lokal forskrift for vass- og avlaupsgebyr.