Fysioterapi

Kva kan vi hjelpe deg med?

Det er tre fysioterapeutar i den kommunale tenesta. Alle jobbar med polikliniske, fysioterapeutiske behandlingar.

I hovudtrekk jobbar vi med:

  • Undersøking og behandling. Behandling kan vere individuell og i gruppe.
  • Habilitering og rehabilitering i tverrfagleg samarbeid.
  • Rettleiing og informasjon.
  • Førebyggande og helsefremmande arbeid.
  • Formidling av visse hjelpemiddel (kartlegging, opplæring, oppfølging).
Treng du tilvising frå lege?

Frå 1. januar 2018 er det ikkje lenger nødvendig med tilvising frå lege eller spesialist, sjølv om du framleis kan få det (og ofte set vi pris på relevant informasjon frå legen!). Ta kontakt med avdelinga på telefon for å melde ditt behov.

Vi har som regel ei venteliste og ventetida kan variere. Enkelte pasientgrupper blir prioriterte, avhengig av diagnosen (til dømes etter operasjon, alvorlege skader eller slag).

Betaling

Alle må betale eigendel for behandling og undersøking av fysioterapeut etter takstar jamfør Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi.

Unntaket er barn under 16 år og personar med godkjent yrkesskade (for behandling relatert til denne skaden). Dei har rett til fri behandling.

Frikort/eigendelstak

Eigendelstak 2 er ei frikortordning som skal skjerme deg frå høge utgifter for enkelte tenester, bl.a. undersøking og behandling hos fysioterapeut. Frikortet kjem automatisk i posten innan 2 veker etter at du har betalt godkjente eigendelar opp til ein bestemt sum.

Eigendelstak 2 for 2019 er kr. 2 085,-

Har du betalt for mykje, vert det du har krav på tilbakebetalt automatisk av HELFO.

Du finn meir informasjon på www.helfo.no.

Transport

Dersom du av medisinske grunnar ikkje kan kjøre bil eller ta buss kan vi rekvirere drosjetransport til og frå behandling.

Dersom du av trafikkmessige årsaker har problem med transport, må du sjølv ta kontakt med pasientreiser om du kan ha rett til drosjetransport.

Meir informasjon om pasientreiser finn du på www.helsenorge.no

Fysioterapi på omsorgsenter

Pasientar som er innlagt på omsorgssenter, både kortvarig og langvarig, kan få fysioterapi, opptrening og rehabilitering etter behov.

På Hjelmeland omsorgssenter kan vi tilby intensiv, dagleg oppfølging om nødvendig.

Årdal omsorgssenter får besøk av fysioterapeut ein gong i veka.

Åpningstider

Mån - fre kl. 08:00 - 15:30

Adresse

Prestagarden 15

Postadresse:
Vågavegen 116
4130 Hjelmeland