Heimehjelp

Heimehjelp

Heimehjelp er eit tilbod til personar som er avhengig av hjelp og praktisk bistand i kvardagen på grunn av sjukdom, alder, nedsett fysisk eller psykisk funksjonsevne eller andre årsaker.

Heimehjelpa hjelp deg med:

 • praktiske oppgåver som reingjering, oppvask, tilberedning av mat eller andre aktivitetar
 • nye løysningar, rettleiing og opplæring slik at du klarar meir sjølv i forhold til reinhald av heimen din
Korleis søker eg?

Søknadsskjema. (PDF, 351 kB)

I søknadsskjemaet beskriv du dine behov for hjelp.
Me vurderer helsetilstanden din, og finn det tilbodet som passar best for deg.  

Kva kostar det?

Betaling for heimehjelp (kr. pr. time)

Betaling for heimehjelp (kr. pr. time)
Netto inntekt Gebyr i kr.
Inntil 2G 101
2G-3G 138
3G-4G 222
4G-5G 279
5G og over 336

 

Betaling for heimehjelp (maks kr. pr. mnd)

Betaling for heimehjelp (maks kr. pr. mnd)
Netto inntekt Gebyr i kr.
Inntil 2G - makspris 220
2G - 3G 1 080
3G - 4G 1 750
4G - 5G 2 520
5G og over 3 160

 

Kva blir forventa av meg som brukar?
 • Gje beskjed dersom brukaren ikkje er heime til avtalt tid
 • Sørge for framkomelegheit til bustad
 • Halde husdyr i anna rom eller i band ute - det er venta at du sjølv gjer reint etter husdyret
 • Ikkje røyke når personalet er til stades
 • Gi beskjed om endring i helsetilstand og eventuelt hjelpebehov
 • Legge til rette for gode arbeidsforhold og installering av tekniske hjelpemidel
 • Nødvendige hushaldingsartiklar og utstyr må være tilgjengelig
 • Flytande handsåpe og tørkerull må være tilgjengelig for personalet
 • Oppgåver brukaren sjølv kan utføre inngår ikkje i tenesta
 • At brukaren er til stades i bustaden når heimehjelp blir gitt
 • Gi tilbakemelding til einingsleiar dersom brukaren ikkje er nøgd med tenesta
Kan eg klaga på eit vedtak?

Ja, det kan du. 
Ta kontakt med einingsleiar ved Hjelmeland omsorgssenter. 


Vilkår for tildeling av heimehjelp. (PDF, 370 kB)

Hjelmeland omsorgssenter
E-post
Telefon 51 75 90 00

Postadresse:
Vågavegen 116
4130 Hjelmeland

Besøksadresse:
Prestagarden 46
4130 Hjelmeland

Mona Krogevoll
Einingsleiar Hjelmeland omsorgsenter
E-post
Telefon 40 43 90 90