Heimehjelp

Heimehjelp

Heimehjelp er eit tilbod til deg som er avhengig av hjelp og praktisk bistand i kvardagen på grunn av sjukdom, alder, nedsett fysisk eller psykisk funksjonsevne eller andre årsaker.

Heimehjelpa kan hjelpa deg med:

 • praktiske oppgåver som reingjering, oppvask, tilberedning av mat eller andre aktivitetar
 • nye løysningar, rettleiing og opplæring slik at du klarar meir sjølv i forhold til reinhald av heimen din

Søk om heimehjelp

Du kan søke om heimehjelp via elektronisk søknadsskjema.

Vil du heller søke på papirskjema? 

Skriv ut papirskjemaet.

I søknadsskjemaet beskriv du dine behov for hjelp. Me vurderer helsetilstanden din og finn det tilbodet som passar best for deg. 

Skjemaet må sendast, eller leverast, til:
Hjelmeland omsorgssenter
Vågavegen 116
4130 Hjelmeland

Pris for heimehjelp

Betaling for heimehjelp (kr. pr. time)

Betaling for heimehjelp (kr. pr. time)
Netto inntekt Gebyr i kr.
Inntil 2G 102
2G-3G 140
3G-4G 225
4G-5G 285
5G og over 340

Betaling for heimehjelp (maks kr. pr. mnd)

Betaling for heimehjelp (maks kr. pr. mnd)
Netto inntekt Gebyr i kr.
Inntil 2G - makspris 230
2G - 3G 1 095
3G - 4G 1 770
4G - 5G 2 560
5G og over 3 200

Forventingar me har til deg som brukar

 • Gje beskjed dersom du ikkje er heime til avtalt tid
 • Sørg for framkomelegheit til bustaden
 • Hald husdyr i anna rom eller i band ute - det er venta at du sjølv gjer reint etter husdyret
 • Ikkje røyke når personalet er til stades
 • Gi beskjed om endring i helsetilstand og eventuelt hjelpebehov
 • Legge til rette for gode arbeidsforhold og installering av tekniske hjelpemidel
 • Nødvendige hushaldingsartiklar og utstyr må være tilgjengeleg
 • Flytande handsåpe og tørkerull må være tilgjengeleg for personalet
 • Oppgåver du sjølv kan utføre inngår ikkje i tenesta
 • Du er tilstades i bustaden når heimehjelp blir gitt
 • Du gir tilbakemelding til einingsleiar dersom du ikkje er nøgd med tenesta

Klage på vedtak

For å klage på vedtak om heimehjelp tek du kontakt med einingsleiar ved Hjelmeland omsorgssenter.

Vilkår for tildeling av heimehjelp. (PDF, 185 kB)

Hjelmeland omsorgssenter
E-post
Telefon 51 75 90 00

Postadresse:
Vågavegen 116
4130 Hjelmeland

Besøksadresse:
Prestagarden 46
4130 Hjelmeland

Mona Krogevoll
Einingsleiar Hjelmeland omsorgsenter
E-post
Telefon 40 43 90 90