Om skulehelsetenesta

Skulehelsetenesta er ei forlenging av det førebyggande og helsefremmande arbeidet i sped- og småbarnsalder. I skulehelsetenesta arbeidar helsesjukepleiar, psykiatrisk sjukepleiar, fysioterapeut og skulelege. 

Tenesta er eit tilbod til alle skuleelever under 20 år. Me gir råd og rettleiing, gjennomfører helseundersøkingar og vaksinasjonar. Me kan, når det er behov for det, vise vidare til anna helsepersonell som fastlege, tannlege eller spesialist. Snakk med lærer/helsesjukepleiar/skulelegen om det er helse/trivselsproblem, som kan ha innverknad på eleven sin skulesituasjon.

Nasjonal fagleg retningslinje for helsestasjons- og skulehelsetenesta.

Kristin Kostøl Helgaland
Leiande helsesjukepleiar
E-post
Telefon 404 39 070
Iren Urdal
Helsesjukepleiar
E-post
Telefon 404 39 073
Ingvild Fjeldheim Egeland
Psykiatrisk sjukepleiar
E-post
Telefon 404 39 075
Asbjørg Kvame Hetlesæter
Kommunefysioterapeut
E-post