Koordinerande eining

Koordinerande eining

Koordinerande eining (KE) skal bidra til at alle som bur i kommunen skal få hjelp uavhengig av type behov eller teneste. Den koordinerande eininga skal bidra til at tenestene blir lettare tilgjengeleg for publikum.

Det er koordinerande eining som har ansvar for individuelle planar. Alle med behov for langvarige og koordinerte tenester har rett til individuell plan (IP).

Dersom du ønsker individuell plan kan du ta kontakt med koordinerande eining. Medlemmane er:

  • Leiar for KE er kommunalsjef for helse og omsorg
  • Einingsleiar helse
  • Einingsleiar Nav

Pakkeforløp for psykisk helse og rus

Treng du individuell plan eller koordinator?

Dei fleste treng hjelp frå velferdstenester i løpet av livet. Mange vil også trenge hjelp frå fleire ulike fagpersonar og tenester. Har du behov for langvarig og koordinerte tenester skal me lage individuell plan og tilby koordinator til deg.

Hensikten med tilbodet er at tenestene samhandlar og at dei er koordinert slik at personer med samansette utfordringer får eit heilheitleg og individuelt tilpassa tilbod.

Individuell plan (IP)

  • for brukerar med behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstenester
  • uavhengig av alder, diagnose og funksjon
  • gje ikkje større rett til tenester enn det som står i regelverket

Sjølv om du takkar nei til ein individuell plan, kan du likevel få ein koordinator.

Koordinerande eining

Treng du individuell plan eller koordinator?

Dei fleste treng hjelp frå velferdstenester i løpet av livet. Mange vil også trenge hjelp frå fleire ulike fagpersonar og tenester. Har du behov for langvarig og koordinerte tenester skal me lage individuell plan og tilby koordinator til deg.

Hensikten med tilbodet er at tenestene samhandlar og at dei er koordinert slik at personer med samansette utfordringer får eit heilheitleg og individuelt tilpassa tilbod.

Individuell plan (IP)

  • for brukerar med behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstenester
  • uavhengig av alder, diagnose og funksjon
  • gje ikkje større rett til tenester enn det som står i regelverket

Sjølv om du takkar nei til ein individuell plan, kan du likevel få ein koordinator.

Marta Ommundsen
Einingsleiar helse
E-post
Telefon 40 43 90 76