Koordinerande eining

Koordinerande eining (KE) skal bidra til at alle som bur i kommunen skal få hjelp uavhengig av type behov eller teneste. Den koordinerande eininga skal bidra til at tenestene blir lettare tilgjengeleg for publikum.

Det er koordinerande eining som har ansvar for individuelle planar. Alle med behov for langvarige og koordinerte tenester har rett til individuell plan (IP).

Dersom du ønsker individuell plan kan du ta kontakt med koordinerande eining. Medlemmane er:

  • Leiar for KE er kommunalsjef for helse og omsorg
  • Einingsleiar helse
  • Einingsleiar Nav

Pakkeforløp for psykisk helse og rus

Koordinerande eining