Langtidsavdeling Bøen

Avdelinga har tilbod til personar som ikkje klarar seg i eigen bustad og som har behov for pleie og omsorg heile døgnet.

Vil du koma på besøk?

Me har inga bestemt besøkstid. Utgangsdøra blir låst om kvelden, besøkande må da ringe på.