Vasskvalitet badevatn

Det vert tatt prøvar av badevatnet i sjø og ferskvatn på følgande badeplassar i kommunen: Sande, Kjelavika, Riskedalsvatnet og Nesvik.

Grenseverdi for TKB (termotolerante koliforme bakterier) kan reknast som god, mindre god og ikkje akseptabel. Bakterietal på <100 reknast som god og bakterietall >1000 reknast som ikkje akseptabel. Alle prøvesvar med bakterietall mellom 100 og 1000 reknast som mindre god.

Prøvesvar frå vassprøvar 10.08.2020
Prøvesvar frå vassprøvar 10.08.2020
Badeplass Resultat
Sande (sjø) mindre enn 10
Kjelavika (sjø) mindre enn 10
Nesvik (sjø) 20
Riskedalsvatnet (ferskvatn) 40

 

Badetemperaturane finn du her