Vasskvalitet badevatn

Det vert tatt prøvar av badevatnet i sjø og ferskvatn på følgande badeplassar i kommunen: Sande, Kjelavika, Riskedalsvatnet, Nesvik og Fister.

Grenseverdi for TKB (termotolerante koliforme bakterier) kan reknast som god, mindre god og ikkje akseptabel. Bakterietal på <100 reknast som god og bakterietall >1000 reknast som ikkje akseptabel. Alle prøvesvar med bakterietall mellom 100 og 1000 reknast som mindre god.

Prøvesvar frå vassprøvar 12.08.2019
Prøvesvar frå vassprøvar 12.08.2019
Badeplass Resultat
Sande (sjø) 10
Kjelavika (sjø) mindre enn 10
Nesvik (sjø) 20
Fister (sjø) Ikkje målt
Riskedalsvatnet (ferskvatn) 330
Oskar Ommundsen
Einingsleiar bygg og anlegg
E-post
Telefon 404 39 130