Ungdomstaxi

Ungdomstaxi er ei skyssordning for deg mellom 13 og 18 år som er busett i kommunen. 

Reglement

  • Minimum 3 reisande må bruke ordninga pr. tur.
  • Eigenbetalinga er kr. 50 pr. tur pr. person, uansett strekning. Gratis for dei med Fritidskortet.
  • Ungdomstaxien kan brukast mellom kl. 07.00 og kl. 00.30. Tidsavgrensninga gjeld ikkje ved offentlege arrangement.
  • Ordninga kan nyttast heile veka.
  • Ordninga kan ikkje brukast til private besøk utanom i helgene og i skulen sine feriar.
  • Ordninga kan ikkje brukast til/frå skulen i skuletida.
  • Ordninga gjeld berre innanfor kommunen sine grenser.
  • Ungdomstaxien køyrer same ruta som skulebussane. Du kan ta ungdomstaxi sjølv om du ikkje tek skulebuss til vanleg. 
  • Reisande frå Jøsneset, Jøsenfjorden og Ombo "går på og av ordninga" på Sande, Hjelmeland. Reisande som reiser med ferje betaler ikkje eigenandelen på 50kr.
  • Taxisjåførane skal så langt det lar seg gjera samordna transporten.