Hjelmelandslegatet

Kvart år kan det søkast om midlar frå Hjelmelandslegatet. Ungdom som er under fagleg utdanning og har tilknyting til Hjelmeland, kan søke. Det same kan økonomisk vanskelegstilte familiar, eller einslege, busett i Hjelmeland. Søknadsfrist er vanlegvis i desember og vert kunngjort på kommunen si nettside og Facebook-side, samt i lokalavisa.

Søknadsfrist for 2020 er 10. desember.

Søkar må legge ved opplysning om telefonnummer og eventuelt e-postadresse. Kopi av siste skatteoppgjør må leggast ved for søkarar over 18 år.

Kopi av foreldre eller føresette sitt skatteoppgjør må leggast ved dersom søkaren er under 18 år.

Spørsmål kan rettast til kulturleiar på tlf 40439153.