Forpakting og jordleige

Forpakting og jordleige

Har du spørsmål kan du òg ta kontakt med landbrukskontoret i kommunen.

Jordleige

Det er driveplikt på all jordbruksjord. Dersom du skal leige/leige bort jorda di, så er det jamfør Jordlova § 8 nokre vilkår:

  • Det er ein føresetnad for at driveplikta er oppfylt ved bortleige at leigeavtalen er på minst 10 år om gongen utan høve for eigaren til å seie den opp.
  • Avtalen må føre til driftsmessig gode løysingar og vere skriftleg.
  • Eigaren må sende kopi av avtalen til kommunen.

 

Forpakting

Dersom det er meir enn bare jorda som skal leigast,til dømes driftsbygningar, reiskap eller husdyr, så er det forpaktingslova som styrer vilkåra. Det skal vere skriftleg avtale. Kommunen har standard avtaleformular.

  • Forpaktingsavtalen skal godkjennast, det vil sei behandlast av kommunen
  • Forpaktingsavtalen skal i utgangspunktet vere for minst 5 år

Jamfør lova skal det vere tiltredings- og fråtredingsskjønn. Skjønnet si oppgåve er å konstatere, beskriva og taksera. Partane kan avtala kven som skal halda skjønnet. Eit alternativ er voldgift. Ein kan og nytte seg av eit kommunalt utval som held forpaktingsskjønn. Dei er 3 personar, og her er eit kommunalt gebyr for utført jobb.

Kommunen kan samtykke i at skjønn ikkje blir halde i enkelte tilfelle. Då må partane vere einige om dette og det må skrivast i kontrakten.

Anne Kari Skogerbø
Fagkonsulent landbruk
E-post
Telefon 40 43 91 26