Tilskot til tiltak i beiteområdet

Tilskot til tiltak i beiteområdet

Formålet med tilskotet er å legge til rette for best mogleg utnytting av beite i utmark, redusere tap av dyr på utmarksbeite og fremme fellestiltak i beiteområda. Tilskotet kan gis til lag eller foreiningar som er registrert i einingsregisteret, som driv næringsmessig beitedrift og som utfører investeringstiltaka i beiteområda. 

Statsforvaltaren i Rogaland har samordna søknadane, slik at me har ein felles søknadsfrist og får fordelt midlane utifrå ei lik saksbehandling i dei ulike kommunane. 

Søknadsfrist er 15. mars. 

Les lokale retningslinjer - tiltak til investeringar i beiteområdet (PDF, 115 kB)

Søk om tilskot via Landbruksdirektoratet sine nettsider