Skogfond

Skogfond

Skogfond er midlar skogeigerane er plikta til og setje av til hogst og sal av tømmer og biobrensel. Formålet er å sikre finansiering av ein berekraftig forvaltning av skogressursane, samt sikre viktige miljøverdiar i skogen tømmeret kjem frå. Kvar skogeigendom har eigen skogfondskonto, og midlane er knytt til eigendommen.

Fakta om skogfond

Alle skogeiere må sette av til skogfond ved salg av skogsvirke.

 • Skogfondssatsen er valgfri i intervallet 4 - 40 %
 • Skogfond gir skattefordel ved enkelte investeringer
 • Skattefri andel av skogfondet er 85 %
 • Innestående skogfond er ikke rentebærende. Trekksatsen bør derfor tilpasses skogeiendommens investeringsbehov
 • Skogfondet kan brukes til å dekke egen arbeidsinnsats ved tiltak som er godkjent for bruk av skogfondsmidler
Kva kan skogfond brukast til?
 • Skogkulturtiltak som planting og ungskogpleie
 • Nybygging og ombygging av skogsvegar
 • Vedlikehald av skogsbilvegar og velteplassar
 • Miljøtiltak, eksempel pleie av kantsonar i skog
 • Skogbruksplanlegging
 • Bioenergianlegg og utstyr for varmeleverase
 • Forsikring av skog
 • Kursavgift og kursmateriell for kurs knytt til drift av skogen
 • Oppmerking av eiendomsgrenser i forbindelse med jordskifte
Korleis søke?

Søknad om utbetaling av skogfond skal sendast til skogbruksansvarlig i kommunen, saman med aktuelle billag for utført arbeid.

Informasjon om registrering av refusjonskrav finn du på landbruksdirektoratet sine sider.

Relevante lenkjer
Kristofer Tveiterå
Rådgjevar skogbruk
E-post
Telefon 40 43 91 28