Skogfond

Skogfond er midlar skogeigerane er plikta til og setje av til hogst og sal av tømmer og biobrensel. Formålet er å sikre finansiering av ein berekraftig forvaltning av skogressursane, samt sikre viktige miljøverdiar i skogen tømmeret kjem frå. Kvar skogeigendom har eigen skogfondskonto, og midlane er knytt til eigendommen.