Tilskot

Tilskot

Tilskot i skogbruket skal bidra til økt verdiskaping, berekraftig utnytting av skogressursar og bevaring og utvikling av miljøverdiar i skogen. Tilskotsordningane i kommunen er fastsett gjennom tiltaksstrategi for nærings- og miljøtiltak i skogbruket. 

Tilskotssatsar
Type tilskot Sats
Planting etter gran/sitkagran 40 %
Planting etter furu, lerk og lauv 70 %
Suppleringsplanting (50 % nmsk + 40 % stat) 90 %
Ungskogpleie 80 %
Markberedning 60 %
Grøfting (opptil 25 kr/løpemeter) 60 %
Gjødsling (førehandsgodkjend av kommunen hkl 3-4) 40 %
Miljøtiltak knytt til friluftsliv mm jf forskrift § 6 50 %

Tiltaksstrategi for nærings- og miljøtiltak i skogbruket (PDF, 783 kB)

Kristofer Tveiterå
Rådgjevar skogbruk
E-post
Telefon 40 43 91 28