Tilskot

Tilskot i skogbruket skal bidra til økt verdiskaping, berekraftig utnytting av skogressursar og bevaring og utvikling av miljøverdiar i skogen. Tilskotsordningane i Hjelmeland kommune er fastsett gjennom Retningslinjer for tilskot til skogbrukstiltak i Hjelmeland kommune 2016.

Tilskotssatsar
Type tilskot Sats
Planting (treslagskifte etter lauv/furu til gran) 60%
Planting etter hogst av gran 20%
Suppleringsplanting 70%
Ungskogpleie 80% (maks kr 400/daa)
Stammekvisting kr 550/daa
Markberedning kr 350/daa
Førstegongstynning i furu kr 300/daa
Miljøtiltak knytt til friluftsliv mm jf forskrift § 6 50%
Kristofer Tveiterå
Rådgjevar skogbruk
E-post
Telefon 404 39 128