Tilskot

Tilskot

Tilskot i skogbruket skal bidra til økt verdiskaping, berekraftig utnytting av skogressursar og bevaring og utvikling av miljøverdiar i skogen. Tilskotsordningane i kommunen er fastsett gjennom retningslinjer for tilskot til skogbrukstiltak.

Tilskotssatsar
Type tilskot Sats
Planting (treslagskifte etter lauv/furu til gran) 60%
Planting etter hogst av gran 30%
Suppleringsplanting 70%
Ungskogpleie 80% (maks kr 400/da)
Stammekvisting kr 550/da
Markberedning kr 350/da
Førstegongstynning i furu kr 300/da
Miljøtiltak knytt til friluftsliv mm jf forskrift § 6 50%

Retningslinjer for tilskot til skogbruktstiltak i Hjelmeland (PDF, 3 MB)

Kristofer Tveiterå
Rådgjevar skogbruk
E-post
Telefon 40 43 91 28