Tilskot

Tilskot i skogbruket skal bidra til økt verdiskaping, berekraftig utnytting av skogressursar og bevaring og utvikling av miljøverdiar i skogen. Tilskotsordningane i kommunen er fastsett gjennom retningslinjer for tilskot til skogbrukstiltak.

Tilskotssatsar
Type tilskot Sats
Planting (treslagskifte etter lauv/furu til gran) 60%
Planting etter hogst av gran 30%
Suppleringsplanting 70%
Ungskogpleie 80% (maks kr 400/da)
Stammekvisting kr 550/da
Markberedning kr 350/da
Førstegongstynning i furu kr 300/da
Miljøtiltak knytt til friluftsliv mm jf forskrift § 6 50%


Retningslinjer for tilskot til skogbruktstiltak i Hjelmeland 2016 (PDF, 354 kB)

Kristofer Tveiterå
Rådgjevar skogbruk
E-post
Telefon 404 39 128