Lokalt regelverk

Vedtatt i Ksak 062/11

Alkoholpolitikk i Hjelmeland

Rammer og generelle føresegner
 • Plan og forvaltning har ansvar for kommunen si kontrollverksemd og handtering av løyvingssaker.
 • Kontrolltiltaka skal samsvare med forskriftene i Alkohollova kap.7.  
 • Søknader om skjenkeløve må vurderast  nøye i kvart enkelt tilfelle jfr. Alkohollova, § 17a.  Areal- og forvaltningsutvalet skal evaluere og følgje opp kommunens løyvingspolitikk.
 • Brot på løyvingsbestemmingane kan medføre tap av skjenke- eller salsløyve. 
 • Løyve gis for ein kommunestyreperiode av gangen.
Salsløyve
 • Kvardagar; i butikken si opningstid, maksimalt fram til kl. 2000. 
 • Dagar før søn- og heilagdagar; i butikken si opningstid, maksimalt fram til kl. 1800. Unntak: dagen før Kristi Himmelfartsdag.
 • Styrar/stadfortredar skal dokumentere bestått kunnskapsprøve.
Skjenkeløyve

A. Skjenketid ved ordinære løyve og ambulerande løyve: 

 • 12:00-01:00 for alkohol klasse 1, 2 og 3
 • For bedrifter med hotellkonsept kan det tillatast skjenking av alkohol klasse 1,2 og 3 til kl 01:30
 • For bedrifter med hotellkonsept kan det for lukka lag søkjast om utvida skjenkeløyve fram til 03:00  

B. Uteskjenking:

 • Skjenking ute fram til kl 24:00. Dette omfattar alkohol klasse 1,2 og 3 
 • Arealet skal vera klart avgrensa (gjerde, hekk eller liknande)
 • For bedrifter med hotellkonsept kan det tillatast skjenking ute fram til kl. 01:30 på avgrensa område ved hotellkonseptet. Dette omfattar alkohol klasse 1,2 og 3. 

C. Avgrensingar kring tildeling av skjenkeløyve: 

 • Det vert ikkje gitt løyve dersom matservering ikkje er ein del av driftskonseptet
 • Ambulerande løyve skal ikkje gis til arrangement som har ungdom under 18 år som viktig målgruppe. Ved enkelthøve (opne arrangement) vert det kravd 18-årsgrense. Det vert på slike opne arrangement ikkje gitt løyve til skjenking av alkohol klasse 3.
 • Det kan berre gis skjenkeløyve til arrangement/tilstellinga i dei lokala i skule/undervisningsbygg som har ein klar fleirbruksfunksjon. I slike lokale, med unnatak av idrettshallen, kan det berre gis løyve til slutta lag. 

D. Mynde til tildeling av løyve:

 • Rådmannen får delegert mynde til tildeling av ambulerande løyve for alkohol klasse 1,2 og 3, samt mynde for utviding av skjenketid/utvida skjenkeareal ved enkelthøve.
 • Areal- og forvaltningsutvalet får mynde til å tildela løyve ved enkelthøve (opne enkeltarrangement) etter høyring hjå politi/sosialteneste.
 • Tildeling av faste løyve ligg til kommunestyret.