Tilskot næringsføremål

Tilskot næringsføremål

Bedrifter som ligg i Hjelmeland kommune kan søka om tilskot til næringsføremål. Det kan vera etablering av ny næring eller til investeringstiltak. 

Dersom du søker om tilskot for byggetiltak eller andre tiltak som krev offentlege løyve, må det vera gitt løyve før du kan få tilskot.

Budsjettramma er kr 1 200 000 pr. år. Minimum kr 200 000 av desse kr 1 200 000 skal nyttast til investeringar i landbruket. Dette inkluderar også tilskot til nydyrking.

Les meir om ordnina for bruk av kraftfondet.

Søknadsfrist

Midlane blir fordelt etter to årlege søknadsrundar, med søknadsfrist

  • 15. april
  • 15. oktober.

Fyll ut elektronisk søknadsskjema

Søknad

Søknad må innehalde

  • ei utgreiing om den planlagde etableringa/tiltaket det blir søkt om tilskot til
  • det må leggast ved kostnadsoverslag og finansieringsplan
  • namn på bedrifta og organisasjonsnummer
  • beløp det blir søkt om tilskot til
  • opplysningar om kva for anna offentleg støtte bedrifta har mottatt i løpet av åra 2020, 2021 og 2022 og kven som har gitt denne støtta