HØYRING - Reguleringsendring Svadberg Industriområde

På møte i Areal- og forvaltningsutvalet den 08.09.2020 i sak 20/226 blei det vedtatt å leggje forslag til Endring av detaljreguleringsplan for R104 - 139/1,4,5 Svadberg industriområde, Årdal  ut til offentleg ettersyn, jf plan- og bygningslova § 12-10

Endringa gjeld kun den del av planområdet som er regulert til industri. Areala regulert til jordbruk og grønt vegetasjonsbelte langs elva inngår ikkje i endringa, og forblir regulert til jordbruk og vegetasjonsbelte.

Klikk for stort bilete 

Forslag til endring av industriområdet kjem frå Årdal Aqua AS, som ønskjer å etablere landbasert oppdrettsanlegg i delområde B1 i aust. Etablering av oppdrettsanlegget inneber behov for store bygningar.  

Endringane i plankartet for B1 går ut på å ta ut delfeltinndeling, interne vegar og utvide byggegrensene. Endringane i føresegnene går på å auke utnyttingsgraden i delfelt B1  frå 0,7 til 0,9 og auke mønehøgdane på nye planlagde bygg frå 10 til 12 m. Det er òg lagt inn nye rekkefølgjekrav ift flaum og teknisk plan for VVA med meir.  

I det resterande areal for industri i vest er det allereie nokre eksisterande industriverksemder.  Planendringa legg ikkje opp til reelle endringar der, med unntak av tomta i sør: Ryfylkefrukt SA, der byggegrenser og intern veg blir endra.  

Høyringsutkastet:
- Saksframlegg og vedtak Areal-og forvaltningsutvalet (PDF, 3 MB)
- Plankart (PDF, 222 kB)
- Føresegner (PDF, 16 kB)
- Planskildring (PDF, 2 MB)
- ROS-analyse (PDF, 2 MB) 

Planforslaget blir òg å finne på digitalt kart eByggWeb
Her finn du alle dokumenta i saken

Eventuelle merknader til planforslaget sendast elektronisk til Hjelmeland kommune eller epost postmottak@hjelmeland.kommune.no eller pr post Hjelmeland kommune, Vågavegen 11, 4130 Hjelmeland.  Frist for uttale er 30. november 2020.


Plan og forvaltning