Strategien skal fastsetta mål, satsingsområde og strategiar som gir retning for kommunen sitt næringsarbeid i den neste 10-års perioden. Les meir om dette i forslaget til strategi med tilhøyrande saksutgreiing. 
 

På møte i Areal- og forvaltningsutvalet den 27.10.2020 i sak 62/20 blei det vedtatt å leggje forslag til Detaljreguleringsplan R176 Årdal brygge bustadfelt ut til offentleg ettersyn, jf plan- og bygningslova § 12-10.