Høyring - Søknad om planendring - R75 Solvåg, Fister

Areal-og forvaltningsutvalet har vedtatt å leggje søknad om vesentleg endring av R75 Detaljregulerinsgplan for Solvåg ut til offentleg ettersyn.

Planendringar skjer med heimel i plan og bygningslova kap 12.

Eigedommen 85/5 inngår i ein samla reguleringsplan for heile Solvåg.  Omsøkte endringar skje nå på fleire stader i planområdet. 

Endringane gjeld primært:
- flytting av det eine leiligheitsbygget A2,
- innregulering av 3 nye fritidsbustader nr 19,20 og 21,
- endring frå sjøboder i T7 småbåthamna til byggeformål fritidshus m/tilhøyrande boder, kjøreveg og parkering
- Auke i storleik på ein del av hyttene i planområdet
- Nytt grøntareal F4 i sør

Endringane er visualisert og utheva både i plankartet og i førsegnene, jf pdf-filene under.   Endringane er òg lista opp, omtalt og vurdert i saksframlegget.
 
Høyringsutkastet består av følgjande dokument:
 

Planskildring frå søkjar 1 (PDF, 2 MB)

 
Det er utført ROS-analyse, Skredanalyse og Stabilitetsanalyse for endringane. Desse ligg i pdf-filene ovanfor. Det er innarbeidd avbøtande tiltak mot risiko som følgje av analysene.  Det gjenstår framleis analyse av bæreemna for nybygga i T7 ved småbåthamna, så ein tek førehald om evt ytterlegare avbøtande tiltake om naudsynt.

Søkjar har i ettertid av politisk behandling ønskja nokre tilleggsendringar. Desse er innarbeidd i høyringsdokumenta, slik at desse òg er ein del av høyringsutkastet sjølv om desse ikkje er politisk behandla enda. Dette gjeld:
T7: auke frå 6 til 7 fritidsbustader
T7: auke frå 60 til 70 m2 BYA på fritidsbustadane.
T7: endre litt på plassering av servicebygget
Reiselivshytter 9 og 10 i T6 litt sør for T7: auke mønehøgd frå 5,6 m til 6,0 m.
Reiselivsbygg i T2: max BYA bør vere slik vist i plankart, dvs 210 m2
 
Saka er ute til høyring fram til høyringsfrist 25. februar 2019.
 

Merknader og innspel sendast til Hjelmeland kommune, Vågavegen 116, 4130 Hjelmeland eller på epost postmottak@hjelmeland.kommune.no

 

Plan og forvaltning.