Høyring - Detaljreguleringsplan R154 Sandvik bustadfelt - Fister

Areal-og forvaltningsutvalet vedtok i møte den 11.04.19 å legge forslag til R154 Detaljreguleringsplan Sandvik bustadfelt på Fister, ut til offentleg ettersyn.

Planen gir rom for utbygging av 34 nye bustadeiningar på gnr 75 bnr 3 Sandvik, fordelt på 18 små einebustader og 16 leiligheiter + 6 eksisterande bustader. Leilighetene blir fordelt på to leiligheitsbygg a`4 etg. Sjølve strandsona blir regulert til friluftsformål/badeplass, og det er lagt inn to nye leikeplassar. Det er ikkje regulert inn nye småbåtanlegg.

Grunneigarar, berørte partar og eksterne planmyndigheiter vil få eiga melding om høyringa.

Relevante plandokument:

Merknader til planen sendast
postmottak@hjelmeland.kommune.no eller
Hjelmeland kommune, Vågavegen 116, 4130 Hjelmeland
Merkast med: Merknader R154 Sandvik

Høyringsfrist er 16. august 2019.