Kommunestyret i Hjelmeland vedtok i møte 17. juni å legge forslag til plan for trafikktrygging 2021-2024 ut på høyring. Planen skal danne grunnlag for kommunen sitt arbeid med trafikktrygging dei næraste åra, mellom anna som arbeidsgjevar, samfunnsutviklar og vegeigar. 

Frivilligstrategien vår er revidert og skal no ut på høyring. Frivilligstrategien er godt forankra i kommuneplanen (2019-2023):

"Kvar for oss er næringsliv, frivillig sektor og offentleg sektor viktige drivarar i lokalmiljø. Ved å jobba meir på tvers og sjå ting i ein større samanheng kan me oppnå ein større meirverdi for alle. Hjelmeland kommune vil legga til rette for ein frivillig sektor med stort mangfald i lagsliv og breitt engasjement."