Norconsult AS varslar oppstart av reguleringsendring på delar av gnr 85 bnr 2, Grønvik.

I medhald av plan- og bygningslova § 12-2 har Hjelmeland kommunestyre i sak 26/21 den 20.05.2021 godkjent Detaljreguleringsplan R174  Gang-og sykkeveg fylkesveg 4672, Årdalstunet - Bøen, Årdal.
 

I medhald av plan- og bygningslova § 12-2 har Hjelmeland kommunestyre i sak 25/21 den 20.05.2021 godkjent vesentleg endring av Detaljreguleringsplan R104 Svadberg industriområde.