Kunngjering namn på gangvegar/gangstiar i Hjelmeland sentrum

 

Kommunestyret fatta i møte 20.2.2019, sak 5/19 følgjande vedtak:

Namn på gangstiar/gangvegar i sentrum vert desse (jfr kart):

2. Sæbøstien (smal sti bak Vågahuset)
3. Gamlevegen (vegsnutt frå toalett til Vågahuset)
4. Åstien (langs elva)
5,8 og 13. Vågastien (langs sjøen)
6. Sæbøbakken (frå Burmavegen opp til Sæbø)
7. Hjelmelandsbrua (nye gangbrua)
9. Prestøyrbakken (frå Vågastien opp til Spar)
Ny 9A: Lensmannsbakken (veg opp mot Vågaveien fra Prestøyra)
10. Bedehusstien (frå elva forbi bedehuset) 11. Omsorgsstien (frå bedehuset opp til omsorgssenteret)
12. Hjelmbakken (frå Spar opp forbi helsehuset)
15. Solvangstien (gjennom nytt bustadfelt)
16+ 20. Skulestien (langs vegen opp til skulen og vidare mot Tuntland)
16A: Helsespødlå (bratt bakke i austenden av Breidablikk)
17. Breidablikkstien (gjennom bustadfelt 0pp til idrettshallen
18. Breidablikkbakken (frå Sande opp til Breidablikk)
19
. Klungen (sti rundt Klungen)

Forslag til namn på tverrforbindelse mellom Nordbygda og Burmavegen:

Tverrsvinten. Eventuell merknadar vert å senda kommunen innan 15.mai.

Det vert arbeidd vidare med supplering av gangtrasear i sentrum og namnsetting av desse.

Rådmannen

Med helsing
Plan og forvaltning
Haldis Karine Nilsen