Godkjent detaljreguleringsplan - R157 Bønardalen hyttefelt

I medhald av plan- og bygningslova § 12-2 har kommunestyre i sak 04/19 den 20.02.20019 godkjent Detaljreguleringsplan R157 Bønardalen hyttefelt, Årdal. Planen er ein detaljplan og gir rom for 25 nye hytter.

Planen finn du her:

Vedtaket kan, i medhald av plan- og bygningslova § 12-2 og forvaltningslova § 29, klagast inn for Fylkesmannen i Rogaland av parter eller andre med rettsleg klageinteresser.

Eventuell klage skal sendast via elektronisk skjema eller Hjelmeland kommune, Plan og forvaltning, Vågavegen 116, 4130 Hjelmeland innan 10. november 2019.

Eventuelle krav om erstatning må setjast fram skriftleg for Hjelmeland kommune innan 3 år frå den offentlege kunngjeringa av vedtaket, jf. PBL §§ 15-3.