Tytlandsvik Aqua AS søkjer om utvida løyve jf akvakulturloven prg 8, til produksjon av postsmolt laks i Tøtlandsvik i Jøsenfjorden, Hjelmeland kommune. Produksjonsanlegget ligg på land innanfor areal som er regulert til industri – landbasert oppdrettsanlegg.

Fylkesmannen i Rogaland har motteke søknad frå Statens vegvesen, Region vest søker om løyve etter forureiningslova § 11, jf. § 16 og forureiningsforskrifta § 22. Søknaden gjeld peiling og sprenging i sjø, i samband med utbygging av dobbel fergekai på Nesvik. Saksdokumenta skal leggast ut til høyring i Hjelmeland kommune. 

Fylkesmannen i Rogaland har motteke søknad frå Statens vegvesen, Region vest søker om løyve etter forureiningslova § 11, jf. § 16 og forureiningsforskrifta § 22. Søknaden gjeld utfylling av ca. 24 000 m3 sprengstein, peling og sprenging i sjø. Saksdokumenta skal leggast ut til høyring i Hjelmeland kommune. 

Marine Harvest Markets Norway AS har 10. januar søkt Fylkesmannen om løyve etter forureiningslova § 11 for produksjon av inntil 10 000 tonn lakseolje og 6 000 tonn lakseprotein ved nytt produksjonsanlegg på Hundsnes, Hjelmeland kommune. Verksemda har i etterkant opplyst at det  nye produksjonsanlegget  innan kort tid skal endre namn til Mowi Nutrition Hjelmeland. Fylkesmannen vil dermed nytte namnet Mowi Nutrition Hjelmeland  i vidare sakshandsaming av søknaden. Fylkesmannen har bedt kommunen om å legge søknaden ut til offentleg innsyn.