Statens Vegvesen varslar oppstart av endring av R135 Detaljreguleringsplan for Helgøy bru.

 

Norconsult AS varslar på vegne av utbyggjar LG Jansen AS om at det blir igangsett endring av detaljreguleringsplan R151 Buhammar hyttefelt på gnr 72/1.

Statens Vegvesen varslar oppstart av detaljregulering av gang-og sykkelveg langsmed fylkesveg 633 Kyrkjevegen i Årdal. Planen skal binde saman tidlegare regulert gangfelt mellom Årdalstunet og Bøen.

 Heile varselet, kartutsnitt og meir info finn de på Statens Vegvesen sine nettsider