Godkjent detaljreguleringsplan R183 Ullestad bru

I medhald av plan- og bygningslova § 12-2 har Hjelmeland kommunestyre i sak 72/22 den 15.12.2022 godkjent R183 Detaljreguleringsplan for Ullestad bru med tilhøyrande føresegner.

Planen gir rom for etablering av ny bru over Ullestadåna på fylkesveg 4668 Rivelandsvegen, Årdal.

Kommunestyrevedtak 72/22

Plankart R183 Ullestad bru  (PDF, 2 MB) og digitalt plankart i Kommunekart

Føresegner R183 Ullestad bru (PDF, 179 kB)

Planskildring

Andre dokument i saken

Klage
Vedtaket kan i medhald av PBL §§ 1-9 og 12-12 og forvaltningslovens kap.VI klagast inn for Statsforvaltaren i Rogaland.  
Eventuell klage skal sendast skriftleg til: 

Hjelmeland kommune, Vågavegen 116, 4130 Hjelmeland eller
postmottak@hjelmeland.kommune.no  

Klagefrist 1.mars 2023

Krav om erstatning
Eventuelle krav om erstatning må setjast fram skriftleg for Hjelmeland kommune innan 3 år frå den offentlege kunngjeringa av vedtaket, jfr. PBL § 15-3.

Plan og forvaltning