Godkjent reguleringsplan - R176 Årdal brygge bustadfelt

I medhald av plan- og bygningslova § 12-2 har Hjelmeland kommunestyre i sakene 33/21, 66/21 og 09/21 godkjent R176 Detaljreguleringsplan for Årdal brygge bustadfelt 

Planen gir rom for etablering av 16 nye bustader fordelt på einebustader og samanhengjande småhus + småbåthamn, naust, leikeareal og friområde ved sjøen.  Planen omfattar òg ekisterande bustader/leiligheitsbygg, samt kommunal gjennomkøyringsveg.
 

Planvedtaket medfører at eldre reguleringsplan for området R113 Årdal brygge blir erstatta av denne nye planen.

Vedtatt plan for Årdal brygge bustadfelt:

Plankart  (PDF, 4 MB)
- Føresegner (PDF, 285 kB)
- Planskildring (PDF, 3 MB)
- Illustrasjonsplan (PDF, 2 MB)
- Kommunestyresak 33/21 (PDF, 685 kB)
- Kommunestyresak 66/21 (PDF, 2 MB)
- Kommunestyresak 09/22 (PDF, 862 kB)


Her kan du få saksoversikt og alle dokument i saken

Vedtaket kan i medhald av PBL §§ 1-9 og 12-12 og  forvaltningslovens kap.VI  klagast inn for Statsforvaltaren i Rogaland.  Eventuell klage skal sendast skriftleg til Hjelmeland kommune, Vågavegen 116, 4130 Hjelmeland eller postmottak@hjelmeland.kommune.no  innan 13. juni 2022

Eventuelle krav om erstatning må setjast fram skriftleg for Hjelmeland kommune innan 3 år frå den offentlege kunngjeringa av vedtaket, jfr. PBL § 15-3

Plan og forvaltning.