Head Energy UP varslar oppstart av endring av reguleringsplan R166 Solvang bustadfelt på gnr 59 bnr 5 Hjelmeland.  

I medhald av plan- og bygningslova § 12-2 har Hjelmeland kommunestyre i sak 33/22 den 16.06.2022 godkjent R181 Detaljreguleringsplan for gang-og sykkeleveg, Klokkarbakken, Hjelmeland med tilhøyrande føresegner.