Head Energy AS varslar på vegne av Hjelmeland Tomteutvikling AS oppstart av reguleringsplanarbeid for nytt bustadfelt på gnr 58/2,41 - Sæbø, Hjelmeland 

På bakgrunn av krav frå Suldal, Hjelmeland og Bykle kommunar og føringar frå NVE har Statkraft utarbeidd eit revisjonsdokument som mellom anna skildrar reguleringane og vurderer dei ulempene ein er kjent med. 
Revisjonsdokumentet og fråsegnene til dette vil utgjere ein viktig del av grunnlaget for å fastsette reviderte vilkår.
Saka er nå på offentleg høyring.