Prosjektil AS varslar på vegne av Årdal Aqua ei endring i gjeldande reguleringsplan R104 for Svadberg industriområde i Årdal. 

Grieg Seafood AS søker om løyve jf. akvakulturlova til etablering av nytt produksjonsanlegg for laks/ørret. Anlegget skal ligge ved Hundaneset på nordsida av Jøsneset, i Erfjord.  

NVE presenterer nå eit forslag om permanent stenging av Blåsjøvegen for ålmenta.  I praksis betyr det at NVE foreslår at den prøveordninga som har vore i fleire år blir vidareført som ei varig løysing.