Bygge nær vegen eller søke om ny avkøyrsle

Viss du ønsker dispensasjon frå veglova si byggegrense (§§ 29 og 30) og løyve til avkøyrsle i byggesaker (§ 40), så må du søke om det.

Søknad om dispensasjon frå byggegrense langs veg

Søknaden skal skildre noverande tilhøve og tiltaket det vert søkt løyve for.

Situasjonskart:

 • Eit situasjonskart i M 1:250 eller 1:500
 • Avstand mellom planlagt bygg (inkl. eventuelt takutstikk) og asfaltert vegkant
 • Avstandane skal målsetjast på kartet

Skildring av tiltaket:

 • Kva om skal byggjast/endrast
 • Konsekvensar i høve til vegen (tryggleik og driftseffektivitet)

Søknad om løyve til avkøyrsle eller utviding av løyve

Søknad skal skildre noverande tilhøve og tiltaket det vert søkt løyve for.

Situasjonskart:

 • Eit situasjonskart i M 1:250 eller 1:500
 • Skal vise avkøyrsla med påteikna frisikt-linjer frå avkøyrsla og ut på kommunal veg

 • Frisiktlinjene viser på kartet sikt for ei avkøyrsle til ein veg, etter krava til ein 30 km/t veg. 3m frå kant av kommunal veg skal det være muleg å sjå 20m i begge retninger langs vegen. Det skal ikkje være sikthinder over 50cm i høgde.
 • Siktlinjer og avstand frå veg i avkøyrsla skal målsetjast på kartet.

Skildring av tilhøva for avkøyrsla, t.d.:

 • Tal brukarar/bueiningar
 • Stigningstilhøve
 • Bredde på avkøyrsle
 • Høve til snuplass på eigen grunn

Teknisk utforming av avkøyrsler skal utførast i tråd med Handbok N100 «Veg- og gateutforming».

Søknadsskjema

Søknadsskjema for avkøyrsle

Søknadsskjema dispensasjon frå byggegrense

Eirin Eidem Meihack
Prosjektleiar Ny ungdomsskule
E-post
Telefon 404 39 131