Bygge nær vegen eller søkje om ny avkøyrsle

Viss du ønskjer dispensasjon frå veglova si byggegrense (§§ 29 og 30) og løyve til avkøyrsle i byggesaker (§ 40=, så må du søkje om det.

Søknad om dispensasjon frå byggegrense langs veg


Søknaden skal skildre noverande tilhøve og tiltaket det vert søkt løyve for.

Situasjonskart:

 • Eit situasjonskart i M 1:250 eller 1:500
 • Avstand mellom planlagt bygg (inkl. eventuelt takutstikk) og asfaltert vegkant
 • Avstandane skal målsetjast på kartet

Skildring av tiltaket:

 • Kva om skal byggjast/endrast
 • Konsekvensar i høve til vegen (tryggleik og driftseffektivitet)
   

Søknad om løyve til avkøyrsle eller utviding av løyve


Søknad skal skildre noverande tilhøve og tiltaket det vert søkt løyve for.

Situasjonskart:

 • Eit situasjonskart i M 1:250 eller 1:500
 • Skal vise avkøyrsla med påteikna frisikt-linjer frå avkøyrsla og ut på kommunal veg

Klikk for stort bilete

 

 

 

 

 

 

 • Frisiktlinjene viser på kartet sikt for ei avkøyrsle til ein veg, etter krava til ein 30 km/t veg. 3m frå kant av kommunal veg skal det være muleg å sjå 20m i begge retninger langs vegen. Det skal ikkje være sikthinder over 50cm i høgde.
 • Siktlinjer og avstand frå veg i avkøyrsla skal målsetjast på kartet.

Skildring av tilhøva for avkøyrsla, t.d.:

 • Tal brukarar/bueiningar
 • Stigningstilhøve
 • Bredde på avkøyrsle
 • Høve til snuplass på eigen grunn

Teknisk utforming av avkøyrsler skal utførast i tråd med Handbok N100 «Veg- og gateutforming»,

 

Søknadsskjema for avkøyrsle

Søknadsskjema dispensasjon frå byggegrense

Eirin Eidem Meihack
Ingeniør
E-post
Telefon 404 39 131