Bygge nær vegen eller søke om ny avkøyrsle

Bygge nær vegen eller søke om ny avkøyrsle

Viss du ønsker dispensasjon frå veglova si byggegrense (§§ 29 og 30) og løyve til avkøyrsle i byggesaker (§ 40), så må du søke om det.

Søknad om dispensasjon frå byggegrense langs veg

Søknaden skal skildre noverande tilhøve og tiltaket det vert søkt løyve for.

Situasjonskart:

 • Eit situasjonskart i M 1:250 eller 1:500
 • Avstand mellom planlagt bygg (inkl. eventuelt takutstikk) og asfaltert vegkant
 • Avstandane skal målsetjast på kartet

Skildring av tiltaket:

 • Kva om skal byggjast/endrast
 • Konsekvensar i høve til vegen (tryggleik og driftseffektivitet)

Søknad om løyve til avkøyrsle eller utviding av løyve

Søknad skal skildre noverande tilhøve og tiltaket det vert søkt løyve for.

Situasjonskart:

 • Eit situasjonskart i M 1:250 eller 1:500
 • Skal vise avkøyrsla med påteikna frisikt-linjer frå avkøyrsla og ut på kommunal veg

 • Frisiktlinjene viser på kartet sikt for ei avkøyrsle til ein veg, etter krava til ein 30 km/t veg. 3m frå kant av kommunal veg skal det være muleg å sjå 20m i begge retninger langs vegen. Det skal ikkje være sikthinder over 50cm i høgde.
 • Siktlinjer og avstand frå veg i avkøyrsla skal målsetjast på kartet.

Skildring av tilhøva for avkøyrsla, t.d.:

 • Tal brukarar/bueiningar
 • Stigningstilhøve
 • Bredde på avkøyrsle
 • Høve til snuplass på eigen grunn

Teknisk utforming av avkøyrsler skal utførast i tråd med Handbok N100 «Veg- og gateutforming».

Søknadsskjema

Søknadsskjema for avkøyrsle

Søknadsskjema dispensasjon frå byggegrense

Eirin Eidem Meihack
Prosjektleiar Ny ungdomsskule
E-post
Telefon 40 43 91 31