Vedtatt handlingsplan for landbruket

Vedtatt handlingsplan for landbruket

Kommunestyret vedtok i haust Handlingsplan for landbruk i Hjelmeland (sak 96/23). 

Handlingsplanen har fem prioriterte målsettingar: 

  1. Husdyrproduksjonen skal oppretthaldast med same volum som i dag. Mjølkeproduksjon og omlegging til krav om lausdrift skal prioriterast. 
  2. Veterinærdekninga skal vera stabil og god. 
  3. Produksjonen av frukt og grønt skal auka.
  4. Hjelmeland skal vera ein profilert matkommune. 
  5. Areal- og ressursgrunnlaget for landbruket i Hjelmeland skal sikrast og vidareutviklast. Kommunen skal ha ein streng jordvernpraksis. 

Planen inneheld tiltak for å nå desse prioriterte måla, pluss ein del fleire. 

Viktige samarbeidspartnarar er næringsorganisasjonane i landbruket. 

Les heile Handlingsplan i landbruket (PDF, 610 kB)