Skjema

Føresette må fylle ut ulike skjema for barna sine i løpet av skulegangen. 

Læringsbrett

I Hjelmelandsskulen får alle elevane tilgang på kvar sin iPad som vert nytta i opplæringa.

Aksept av reglar for bruk av læringsbrett - skjema til utfylling.

Les reglane for bruk av læringsbrett.

Melding om skade på læringsbrett.

Løyveskjema 

I skulane er det aktivitetar/gjeremål som tilseier at me skal ha løyve frå føresette. Dette kan til dømes handla om foto, film, bilkøyring, bading med meir. 

Fyll ut løyveskjema.

Helseerklæring for elevar i grunnskulen

Her kan du sende inn helseopplysningar om ditt barn skulen treng for å tilretteleggje skulekvardagen.

Fyll ut helseerklæring

Leksehjelp

Alle elevar i grunnskulen har rett til gratis leksehjelp om dei ønsker det. Kva dag dei ulike skulane tilbyr leksehjelp, står i påmeldingsskjemaet. 

Påmelding til leksehjelp.