Redusert foreldrebetaling

Redusert foreldrebetaling

Er du usikker på om du har rett på reduksjon i betalinga for skulefritidsordninga? Her finn du spørsmål og svar som kan vera til hjelp.

Kven har rett på redusert foreldrebetaling?

Dette er ei inntektsavhengig ordning med redusert foreldrebetaling i SFO (1.-4. trinn) for hushald med låg inntekt. 

  • Inga hushald skal betala meir enn 6% av inntekta si for SFO-plass. 
  • Gratis SFO for elevar med særskilde behov på 5.-7. trinn

Ordninga er regulert i forskrift til opplæringslova kapittel 1B om skulefritidsordninga.

Eksempel på utrekning av redusert foreldrebetaling

Foreldrebetalinga bereknast ut frå hushaldet si samla skattepliktige person- og kapitalinntekt.

Eit eksempel, med opphald i SFO over 14 timar:
Brutto årsinntekt kr 350 000 * 6% = kr 21 000 per år. Med 10 betalingsmånadar vert betalingssatsen kr 2 100 per månad. Ved søsken på SFO er det 25% søskenmoderasjon frå og med 2. barn.

Brutto inntekt er inntekt før skatt.

Kva reknast som eit hushald?
  • Ektefellar
  • Registrerte partnarar
  • Sambuarar
Korleis søker eg om reduksjon?

Du må fylla ut eit elektronisk søknadskjema.

Opplysningar om inntekt

Kommunen har tilgang til dykkar siste skatteoppgjer.

Dersom inntekta dykkar ikkje stemmer overeins med skattemeldinga, eller om skatteoppgjer manglar, så må de levera anna dokumentasjon på inntekt (t.d. lønnsslipp frå siste månad.)

Er det ein søknadsfrist?
  • Frist for levering av søknad er 1. juni for handsaming til neste skuleår.

Dersom inntekta endrar seg, eller barnet startar i SFO i midten av året, kan ein søka fortløpande.

Må eg søka kvart år?

Nei, ein må ikkje søka for kvart år. Kommunen innhentar inntektsopplysningar for kvart år. Dersom inntekta endrar seg, så må de informera kommunen.

Om barnet startar i SFO i midten av året, kan ein søka fortløpande.

Kva er søskenmoderasjon?

Dersom ein har meir enn eit barn i SFO samtidig, får ein reduksjon i betalinga frå barn nummer to.