Deling av eigedom

Når du skal sende inn søknad om oppretting/deling av eigedom så er det viktig at me får all den informasjonen me treng for å behandle søknaden din. Du må sjekke om delinga er i henhold til plan- og bygningslova og gjeldande reguleringsplan. Dersom området ikkje er regulert, krever kommuneplanen detaljregulering. Viss området ikkje er regulert må det søkjast om dispensasjon fra kommuneplanens krav om detaljregulering.

Deling av eigedom

Slik søker du

Du må bestille situasjonskart og teikne inn forslag til nye eigedomsgrenser på dette kartet. Eit situasjonskart er eit grunnriss som viser plasseringa av objekt på ei tomt. Når du har teikna dette har du ein situasjonsplan som skal følgje nabovarslet og søknaden til kommunen.

Kven skal ha nabovarsel?

Naboar og gjenbuarar skal gis nabovarsel.

Naboar er eigarar/festarar av eigedom som grenser til din. Døme på gjenbuar er eigar /festar av eigedom på motsatt side av veg. (Byggesaksforskriften §5-2) (pbl §21-3)

Du kan bestille naboliste via vår kartbutikk. Naboane skal sende sine merknadar til deg, slik at du kan kommentere dei før alt sendast samla til kommunen.

 

Dispensasjon

Her finn du informasjon om du treng å søkje om dispensasjon

Torborg Kleppa
Rådgjevar næring og landbruk
E-post
Telefon 404 39 123
Ingeborg Westersjø
Rådgjevar kart og oppmåling
E-post
Telefon 404 39 121