Opphaldstyper ved omsorgssenter

Me skiller mellom kortidsopphald og langtidsopphald. 

Korttidsopphald 

Eit korttidsopphald ved eit omsorgssenter er tidsbegrensa, og kan vare frå éin dag til fleire veker. Tilbodet kan være rullerande, det vil seia at du i enkelte periodar oppheld deg på korttidsavdelinga, men bur heime.

Langtidsopphald

Eit langtidsopphald er permanent, med oppfølging og tilsyn heile døgnet. 

Langtidsbebuerar på ein sjukeheim får ivaretatt sitt behov for pleie og omsorg, medisinsk oppfølging og behandling, samt individuelt tilpassa aktivitetar. 

Søknad om plass

Søk om plass ved omsorgssenter