Trafikktryggingsplan

4 Ulykkessituasjonen i kommunen

Kommunen har dei siste åra vore heldige og har hatt få trafikkulykker. Dette til tross for at gjennomfartsåra RV13 vert stadig meir trafikkert. Tabellen under viser ulykkessituasjonen dei siste 5 åra: 

Ulykkessituasjonen i Hjelmeland dei siste 5 åra
Grad av skade 2018 2019 2020 2021 2022 Sum
Drepne 0 0 0 0 0 0
Hardt skadde 1 0 1 0 2 4
Lettare skadde 3 2 3 5 1 14

Antal trafikkskadde og drepne i Hjelmeland, 2018 – 2022. Kjelde: SSB 

Målet om nullvisjonen er altså nådd for fleire av åra i perioden. Med så lite talgrunnlag er det vanskeleg å trekke nokre konklusjonar eller legge nokon strategi på bakgrunn av ulykkessituasjonen.