Trafikktryggingsplan

5 Mål og strategiar for trafikktryggingsarbeidet i kommunen

Mål 

 • I perioden 2024 – 2027 skal det ikkje vera drepne eller hardt skadde i trafikken i 
  Hjelmeland. Dette er i tråd med nullvisjonen. I same periode skal det ikkje vera fleire enn 5 lettare skadde.
 • Hjelmeland kommune vil at flest mogleg barn, unge og vaksne kan gå eller sykle trygt til skule, jobb og til fritidsaktivitetar. 

Strategiar

Kommunen skal arbeide aktivt for å nå målsettinga. I tråd med tilstandsmåla i Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg, skal kommunen først og fremst bidra på følgande område: 

 • Auke bruk av bilbelte, refleks, bakovervendt barnesikring og sykkelhjelm  
 • Redusere andelen bilistar som overskrid fartsgrensene 
 • Førebygge køyring i påverka tilstand 
 • Arbeide målretta for at fleire går og syklar til skulen 
 • Auke lengda på gang- og sykkelvegar i kommunen  
 • Kommunen skal vera godkjent Trafikksikker kommune 
 • Barnehagane skal vera godkjente Trafikksikker barnehage 
 • Skulane skal vera godkjent Trafikksikker skule 

Kommunen skal gjennomføre trafikktryggingstiltak som vil bidra til å nå nasjonale tilstandsmål.