Trafikktryggingsplan

8 Evaluering og rullering

Einingsleiarar skal på førespurnad frå kommunedirektør rapportere på tiltak innafor sitt ansvarsområde etter denne planen. Evaluering av planen skal skje i kommunestyret mot slutten av planperioden. 

Liste over fysiske trafikktryggingstiltak i tilknyting til  kommunal veg (vedlegg A), fylkeskommunal veg (vedlegg B) og RV13 (vedlegg C) skal rullerast kvart år. Listene skal på høyring og godkjennast av kommunestyret før budsjettet vert behandla.