Trafikktryggingsplan

9 Vedlegg

9.1 A - Liste over fysiske trafikktryggingstiltak på kommunal veg

Fysiske trafikktryggingstiltak på kommunal veg
Tiltak Kostnad Kommentar
Fortau Klokkarbakken Hjelmeland Nytt bustadområde
Gang- og sykkelveg Klokkarbakken Hjelmeland Ferdig regulert
Sykkelparkering diverse stader 600 000 For å oppmode til sykling til skule og jobb
Ny parkeringsplass Fister skule/barnehage Utviding av eksisterande elelr ny p-plass
Lys på Skiftun kai og utbetring av autovern ned til kaien
Gatelys på gangsti frå Breidablikk til Sande, Hjelmeland
Gatelys ved kryss opp til Jøsneset grendahus, Skiftun
Omlegging av ved Ølesund, Randøy
Gatelys i Nesvikbakkane
Gang- og sykkelveg/fortau v/Fister skule til nye Eikehaugen
Gang- og sykkelveg/fortau Mælslia til RV13
Utviding av veg til Fister skule
Ny parkeringsplass Fister skule/barnehage Utviding av eksisterande elelr ny p-plass
Gangsti Tverrsvinten Hjelmeland Eldre reguleringsplan
Fleire møteplassar Solbjørvegen Frå skulen og opp til Solbjør
Betre skilting av møteplassar mv. i bustadfelt Blir brukt til parkering, skapar vanskelege situasjonar
Lys ved busskuret på Hauge, Jøsenfjorden Mange elevar som venter på skulebussen i mørke, innspel frå Bygdarådet/bygg og anlegg

9.2 B - Liste over fysiske trafikktryggingstiltak på fylkeskommunal veg

Fysiske trafikktryggingstiltak på fylkeskommunal veg
Prioritering Tiltak Kostnad Kommentar
1 G/S-veg frå RV13XKyrkjevegen til Kirkhus, Årdal Ferdig regulert, fylkeskommunalt prosjekt
2 G/S-veg Kleppakrossen-Viganeset 8 000 000 Ferdig reguleringsplan, under oppdatering av fylkeskommunen. Fylkeskommunalt prosjekt
G/S-veg/gatelys Joker til Lid på Fister Ikkje regulert
Gatelys Klokkarjordet – Skaret, Fister
G/S-veg/gatelys Jøsenfjorden Ferdig regulert, gamal plan
G/S-veg skulen til Dalane, Årdal Ikkje regulert
60sone Kvame Steinsland. Gatelys same strekning
Gang og sykkelveg rundt Krofjellet, Hjelmeland Ikkje regulert
Tenna gatelys tidlegare på kvelden
Betre lys ved gangfelta i sentrum
Vurdera fotgjengarfelt ved krysset ned til Extra på Sande
Skoging på nedsida av veg mellom Randøy bru og Ølesund. Dette grunna dårleg sikt og tetting av stikkrenner.
Skoging i Ølesundbakken grunna dårleg sikt
Gangfelt ved Joker Fister Fleire skuleborn kryssar vegen, fartshumpar er ikkje nok

9.3 C - Liste over fysiske trafikktryggingstiltak på RV13

Fysiske trafikktryggingstiltak på RV13 (statleg veg)
Tiltak Kommentar
Gatelys frå Utsikten til Hjelmeland samfunnshus
Betre forhold for kryssande av RV13 på Nesvik Problem ved avkøyringa til Skiftun
Tiltak på ferjekaiane
Puntnesbakken: Det er mjuke trafikantar som krysser vegen fleire stader, men ingen skilt som synleggjer dette
G/s-veg langs RV13: Forlenge sykkelsti v/Melebrauta ved bruk av gamal sykkelsti og steinbru, kryssing forts til elvaosen ved Riskedalsvatnet. Fartsgrense vert redusert til 50km/t for strekninga.