Planlegging, dokumentasjon og vurdering

Årsplan Fister barnehage 2023/2024

5 Planlegging, dokumentasjon og vurdering

Barnehagen skal planlegge, dokumentere og vurdere det pedagogiske arbeidet. Barn og føresette har rett til medverknad i desse prosessane.  

Planlegging 

«Planlegging gir personalet grunnlag for å tenke og handle langsiktig og systematisk i det pedagogiske arbeidet. Planleggingen skal bidra til kontinuitet og progresjon for enkeltbarn og barnegruppen. Planleggingen synliggjør hvordan barnehagen fortolker og realiserer rammeplanen og skal være utgangspunkt for refleksjon og utvikling av virksomheten.» (Rammeplanen, 2017)

  • Personalet planlegg det pedagogiske arbeidet gjennom periodeplanar (vekeplan, månadsplan) og årsplan. Periodeplanar vert delt med dei føresette via barnehagen sin kommunikasjonskanal. Nokre periodeplanar vert og hengt opp i barnehagen. Årsplanen vert gjort tilgjengeleg for føresette og andre interesserte på heimesida til kommunen.  

Dokumentasjon 

«Dokumentasjon av det pedagogiske arbeidet kan gi foreldre, lokalmiljøet og kommunen som barnehagemyndighet informasjon om hva barn opplever, lærer og gjør i barnehagen, og om hvordan barnehagen oppfyller kravene i barnehageloven og rammeplanen.» (Rammeplanen, 2017)

  • Det pedagogiske arbeidet vert m.a. dokumentert gjennom vår kommunikasjonskanal, gjennom vekeplan/ månadsbrev/dagsrapport, bilete, ulike oppslag og barna sine kreative uttrykk hengt opp i barnehagen.  

Vurdering 

«Hovedformålet med vurderingsarbeidet er å sikre at alle barn får et tilbud i tråd med barnehageloven og rammeplanen. (…) Felles refleksjoner over det pedagogiske arbeidet kan gi personalet et utgangspunkt for videre planlegging og gjennomføring, (…) og bidra til å utvikle barnehagen som pedagogisk virksomhet». (Rammeplanen, 2017) 

  • Me vurderer og reflekterer over det pedagogiske arbeidet i ulike møter og utviklingstid gjennom året, og evaluerer årsplanen. Me tek med oss synspunkt frå føresette gjennom SU, foreldreundersøkinga og foreldresamtalar.