Medverknad

Årsplan Fister barnehage 2023/2024

4 Medverknad

«Barnehagen skal ivareta barnas rett til medvirkning ved å legge til rette for og oppmuntre til at barna kan få gitt uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet, jf. Barnehageloven § 1 og § 3, Grunnloven § 104 og FNs barnekonvensjon art. 12 nr. 1. (…) Barnehagen skal være bevisst på barnas ulike uttrykksformer og tilrettelegge for medvirkning på måter som er tilpasset barnas alder, erfaringer, individuelle forutsetninger og behov. (…) Barnas synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med deres alder og modenhet.» (Rammeplanen, 2017)  

Kvart enkelt barn skal oppleve å bli sett, høyrt og forstått av anerkjennande, tydelege og ansvarsfulle vaksne. Betydninga av dette kjem også fram når me snakkar om trygt og godt barnehagemiljø for alle barn i barnehagen.  

Våre tiltak for å sikre barn si medverknad:  

  • Engasjerte tilsette som lyttar og viser interesse for barna sine uttrykk.
  • Gje barna tid og rom slik at dei kan kome med sine tankar og betraktningar, og skape felles undring i lag.
  • God dialog med dei føresette om kva barna er opptekne av.
  • Vera sensitive og lyttande vaksne.
  • Observasjon.
  • Barnesamtalar med dei eldste barna. 

4.1 Føresette si medverknad/samarbeid mellom heim og barnehage

«Barnehagen skal ivareta foreldrenes rett til medvirkning og arbeide i nært samarbeid og forståelse med foreldrene, jf. barnehageloven § 1 og § 4. Samarbeidet mellom hjemmet og barnehagen skal alltid ha barnets beste som mål. Foreldrene og barnehagens personale har et felles ansvar for barnets trivsel og utvikling.» (Rammeplanen, 2017) 

  • Barnehagen legg til rette for foreldresamarbeid og god dialog med føresette. Dette skjer både på individnivå og gruppenivå. På individnivå m.a. gjennom foreldresamtalar, dialog i dei daglege bringe- og hentesituasjonane og dialog omkring individuell tilrettelegging for enkeltbarn. På gruppenivå gjennom m.a. foreldremøte, foreldreråd og samarbeidsutval (SU).