Hjelmelandsbarnehagen

Årsplan Fister barnehage 2023/2024

1 Hjelmelandsbarnehagen

Alle tilsette i alle barnehagane i Hjelmeland kommune har fokus på «det beste for barnet». 
Me ønsker å gje barna gode og trygge opplevingar, ut i frå deira eigne føresetnadar og utvikling. 

Felles verdiar

Vår visjon og våre verdiar er barnehagane si rettesnor i det daglege arbeidet, både i forhold til det me seier, gjer og vektlegg i eit dagleg samspel med barna, foreldra og medarbeidarar. 

Illustrasjon med tre som representerer røtene - Klikk for stort bilete Judith Bergøy

Årsplanen skal vise korleis barnehagen jobbar for å oppfylle krava i den nasjonale rammeplanen for barnehagen sitt innhald og oppgåver. Barnehagen sitt verdigrunnlag, som kjem fram i bhg.lova § 1 og i rammeplanen, skal verte formidla, praktisert og opplevd i alle delar av barnehagen sitt pedagogiske arbeid. 

Utviklingsarbeid i Hjelmelandsbarnehagen

Hjelmelandsbarnehagen er med i regional kompetanseordning (REKOMP) i region Midt-Rogaland, i partnarskap med Universitetet i Stavanger (UiS).  

Felles satsingsområde for barnehageåret 2023/2024

Felles satsingsområde for barnehageåret 2023/2024
Satsingsområde (tema) Innhald / tiltak
Vaksenrolla og personalet si relasjon- og samspelskompetanse i møte med alle barn Partnarbarnehage (Rekomp): samarbeid om barnehagebasert kompetanseutvikling i partnarskap med UiS, knytta til satsingsområde
Lærande nettverk/kjernenettverk (partnarskap m/ UiS+PPT)
Kurs for tilsette i Circle of Security (COS)/ tryggleikssirkelen. Dette er eit rettleiingsprogram som kan hjelpe til med å forstå barnet betre, med fokus på vaksenrolla
Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderande praksis Lærande nettverk/kjernenettverk (partnarskap m/ UiS+PPT)
Spesialpedagogisk nettverk for hjelmelandsbarnehagen
Leiarutvikling (leiing av kollektive refleksjons- og læringsprosessar/ barnehagebasert kompetanseutvikling) Lærande nettverk/kjernenettverk (partnarskap m/ UiS+PPT)

Hjelmelandsbarnehagen som miljøfyrtårn 

Barna skal lære å ta vare på seg sjølv, kvarandre og naturen, og barnehagen har ein viktig oppgåve i å fremme verdiar, haldningar og praksis for meir berekraftige samfunn.  (Rammeplanen, 2017) 

Alle barnehagane er sertifisert som miljøfyrtårnbedrift. Dette inneber at dei har systematisk arbeid med miljøtiltak i arbeidskvardagen, og leverer årlege miljørapportar for si verksemd. Barnehagen skal og bidra til at barna forstår at handlingar i dag har konsekvensar for framtida.