Er du i ein vanskeleg situasjon?

Her finn du ei oversikt over foreningar og organisasjonar som kan tilby hjelp og støtte. 

Er du i ein vanskeleg situasjon?

Rus

Rogaland A-senter

Besøk heimesida deira.

Kreft

Kreftlinja
Dette er eit tilbod til alle som treng svar eller informasjon om kreft og kreftrelaterte emner. Her får du snakka med fagfolk som spesialsjukepleiarar, juristar og sosionomar.
Kontaktinformasjon til kreftlinja.

Kreftomsorg i kommunen.

Svangerskap og abort

Amathea - gravid og usikker? 

I Amathea har dei lang og bred erfaring innan spørsmål knytt til uplanlagt graviditet og abort. Alle tenestene deira er gratis, også graviditetstesten. 

Besøk heimesida.
Snakk med ein rettleiar på telefon 815 32 005. 

Overgrep, vald, mishandling

Valdtektsmottaket


Valdtektstmottaket er eit døgnope tilbod ved Stavanger legevakt og er for kvinner og menn, ungdom og vaksne som er blitt utsatt for eit seksuelt overgrep. 

Hjelpa er gratis, og dei har teieplikt. 

Dersom du er blitt utsatt for eit overgrep, ring telefon 51 51 02 02 eller 902 40 200. 


Krisesenter

Hjelmeland kommune har eit vertskommune samarbeid med krisesenteret i Stavanger for å kunne tilby befolkninga i Hjelmeland eit døgnbemanna krisesentertilbod.

Krisesenteret i Stavanger skal gi eit tilbod til fysisk, psykisk og seksuelt mishandla kvinner, menn og barna deira. Det gjeld også individ utsett for tvangsekteskap og menneskehandel. 

Gå inn på lenkja nedanfor for å lesa meir om kva krisesenteret kan tilby.

Krisesenteret i Stavanger.
 

SMISO - Senter mot incest og seksuelle overgrep


Heimesida.

Landsdekkande telefon for incest og seksuelt misbrukte: 800 57 000

 

Nasjonal vegvisar ved vald og overgrep

Dinveiut.no er ein nasjonal vegvisar ved vald i nære relasjonar, valdtekt og andre seksuelle overgrep. Her finn du oversikt over ulike hjelpetilbod. 

Du finn også informasjon, fagstoff og ei spørsmål og svar-teneste, kor du kan stilla spørsmål anonymt. Nettsida si målgruppe er både dei som er utsett for vald, dei som utfører valden og andre berørte. 
  

 

Pasient- og brukerombudet i Rogaland

Ombodet kan hjelpe deg med å gjøre ei vurdering av din sak og gi råd og rettleiing om korleis du bør gå vidare. 

Besøk heimesida.