Reglement og prisar for leige av Hjelmelandshallen

4 Ordensreglar

  • Dersom det er behov for ekstra vaktmeister og reinhald, må leigar betala for dette etter gjeldande satsar.
  • Unødvendig opphald i korridorar og garderobar er ikkje tillate.
  • Treningssko som set merke eller har knottar er ikkje tillate i idrettshallen. Treningsfottøy til utebruk
    skal ikkje nyttast i hallen.
  • Utstyr som blir nytta, skal setjast tilbake på plass.
  • Røyking i idrettshallen er ikkje lovleg.
  • Utleigar skal informera leigetakar om instruksar og rømmingsvegar.