Bruk på skulen og heime

Reglar for lån og bruk av læringsbrett i skulen

2 Bruk på skulen og heime

Heimebruk og lading

Det er meininga at elevane skal bruka læringsbrettet til skulearbeid heime.

Legg merke til følgjande punkt for heimebruk:

  • Når eleven tar med seg læringsbrettet heim, skal det koma ferdig lada tilbake på skulen dagen etterpå.
  • Ladaren skal merkast med namneetikett, oppbevarast heime og ikkje takast med til skulen dersom anna ikkje er avtalt.
  • Føresette er ansvarlege for kva elevane får tilgang til utanom skuletid. All bruk av skulen sitt utstyr skal til ei kvar tid vere i samsvar med skolen sitt ordensreglement.

Reglar for bruk

Mykje er lov, men det er ikkje lov til å:

  • dela brukarnamn og passord med andre (eller stela passord)
  • det er ikkje lov å streama filmar etc. på skulen utan samtykke frå lærar
  • lasta ned, oppbevara, distribuera eller kopiera materiale som bryt med reglar for opphavsrettigheiter eller andre norske lover og forskrifter
  • lasta ned eller visa upassande materiale i samsvar med lover/forskrifter
  • bruka utstyret på måtar som bryt med skulen sitt trivselsreglement eller datareglar

Det er berre kontaktlærar, rektor, rådgjevar skuleutvikling og IKT-ressurslærar som kan få vita passordet og skjermkoden til læringsbrettet, dersom det er naudsynt for å retta opp feil på læringsbrettet.

Brot på desse reglane blir rekna som brot på skulen sitt ordensreglement. Systemansvarleg kan utan forvarsel sletta materiale som bryt med reglane for IKT-systema ved skulen. Lærar kan inndra iPaden dersom det skjer brot på reglane i dette dokumentet.