Vedtekter for barnehagane i Hjelmeland kommune

§ 8 Arealnormer

Alle arealnormene skal vere i samsvar med «Forskrift om miljøretta helsevern i barnehagar og skular» (F3-98). Barnehagen skal ha ei arealutnytting inne på min. 4 m2 netto leike- og opphaldsareal pr. barn over 3 år, og 5,3 m2 pr. barn under 3 år. Uteareal bør vere om lag 6 gonger opphaldsarealet inne.