Vedtekter for barnehagane i Hjelmeland kommune

§ 11 Oppseiing

Skal eit barn slutte i barnehagen, må plassen seiast opp skriftleg med minimum 3 månadar varsel.
Dette gjeld og ved oppseiing av deler av plassen (endring til lågare opphaldstid). Det må betalast i
oppseiingstida. Plassen kan seiast opp gjennom heile barnehageåret.