Vedtekter for barnehagane i Hjelmeland kommune

§ 1 Eigar

Hjelmeland kommune eig og driv dei kommunale barnehagane, og rådmannen er ansvarleg for at drifta er i samsvar med gjeldande lovar, rammeplan for barnehagen og vedtekter. Kommunestyret godkjenner vedtektene.

Styrar er dagleg leiar for den einskilde barnehage.