Vedtekter for skulefritidsordninga (SFO) i Hjelmeland kommune

§ 9 Opptak

Hovudopptaket skjer i vårhalvåret, med søknadsfrist 1. mars.

Barnet som får opptak i SFO har denne plassen til han/ho går ut av 4. trinn, dersom ikkje det vert søkt om endring eller plassen vert sagt opp.  
Opptaket kan og skje midt i eit skuleår.
Rektor er opptaksinstans.