Vedtekter for skulefritidsordninga (SFO) i Hjelmeland kommune

§ 10 Klage

Formannskapet er klageinstans. Klage på opptak skal sendast via rektor til rådmannen. Klagefristen er tre veker frå motteke melding om opptak.