Vedtekter for skulefritidsordninga (SFO) i Hjelmeland kommune

§ 4 Bemanning

Reglane i opplæringslova §10-9 gjeld krav om politiattest for tilsetting.

Gruppestorleik:

Gruppestorleik SFO
Tal barn: Tal vaksne:
Inntil 9 barn 1 vaksen
10 - 25 barn 2 vaksne
26 - 45 barn 3 vaksne

I tillegg kjem personar til eventuelle styrkings- og tryggleikstiltak, på lik linje som dei har i skuletida.