Vedtekter for skulefritidsordninga (SFO) i Hjelmeland kommune

§ 8 Opptakskriterium

Opptak skjer i samsvar med opplæringslova § 13-7.

Kommunen skal ha eit tilbod om skulefritidsordning før og etter skuletid for 1.-4. årstrinn, og for barn med særskilde behov på 1.-7. årstrinn.