Vedtekter for skulefritidsordninga (SFO) i Hjelmeland kommune

§ 12 Leike- og opphaldsareal

Leike- og opphaldsarealet til SFO skal vera tilpassa dei aktivitetane som skal drivast.