Vedtekter for skulefritidsordninga (SFO) i Hjelmeland kommune

§ 11 Oppseiing av plass

Oppseiing av SFO-plass må skje skriftleg og med tre (3) månadar varsel. Dette gjeld og ved oppseiing av deler av plassen (endring til lågare opphaldstid). Ein betaler for oppseiingstida.