Vedtekter for skulefritidsordninga (SFO) i Hjelmeland kommune

§ 11 Oppseiing av plass

Oppseiing av SFO-plass må skje skriftleg og med tre (3) månadar varsel. Dette gjeld og ved oppseiing av deler av plassen (endring til lågare opphaldstid). Ein betaler for oppseiingstida.

Etter 1.april må ein betale ut skuleåret. Endring og oppseiing av plass skal skje gjennom oppvekstportalen.