Vedtekter for skulefritidsordninga (SFO) i Hjelmeland kommune

§ 2 Eigarforhold

Hjelmeland kommune eig og driv skulefritidsordninga på skulane. Formannskapet er ansvarleg styringsorgan, og ordninga er administrativt underlagt rådmannen.